de stichting

De Stichtingde doelstelling

Door het voeren van een goed financieel beleid langdurig een financiële bijdrage te kunnen blijven leveren aan de culturele en maatschappelijke activiteiten in Ulvenhout.


het beleid 2020 - 2025

vastgesteld 14 oktober 2020

Het fonds wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. In samenspraak met onze vermogensbeheerder is gekozen voor een solide conservatief beleid om het vermogen te beheren. Op basis van het rendement wordt het jaarbudget vastgesteld dat aan de aanvragers kan worden uitgekeerd.


Door de jaren heen zijn reeds vele culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteund waardoor het fonds inmiddels bekendheid geniet  onder een groot aantal stichtingen, verenigingen, initiatieven en de bewoners van Ulvenhout. Het ligt in de ambitie deze bekendheid te vergroten zodat ook nieuwe initiatieven hun weg weten te vinden, mocht ondersteuning nodig zijn.


Het aanvragen van een bijdrage gebeurt via de aanvraagprocedure. Het bestuur is  verantwoordelijk voor de beoordeling van de aanvragen en het uitkeren op 2 vaste momenten in het jaar.


continuïteit van de Stichting waarborgen

Door goed bestuur en verantwoord financieel beleid wil de Stichting de continuïteit waarborgen. De verwerving van het huidige vermogen komt uit de verkoop van het Centrale Antennesysteem. Andere verwerving van fondsen zou kunnen zijn van legaten, erfenissen, schenkingen e.d. De Stichting staat hiervoor volledig open en het beheer zal geschieden volgens de binnen de Stichting lopende procedures.


vergroten van de fonds-bekendheid

Door het voeren van een herkenbaar logo en bijbehorende huisstijl op alle correspondentie beoogt de Stichting de herkenbaarheid voor de Ulvenhoutse samenleving te vergroten. Daarnaast zullen de ontvangers van gelden expliciet  gevraagd worden op gepaste wijze, in hun uiting de Stichting ’t Hofflandt te  vermelden. Tevens staat de Stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41102699 en  kent het een vermelding in de Bredase bedrijven- en verenigingengids.


procedures m.b.t. aanvragen bij Stichting

De aanvrager zendt een brief of e-mail naar het secretariaat, met vermelding waarvoor de aanvraag dient. De secretaris van de Stichting stuurt een ontvangstbevestiging en een aanvraagformulier naar aanvrager. Het aanvraagformulier dient, ingevuld door de aanvrager, naar de secretaris te worden gezonden. De gegevens van de aanvrager worden beoordeeld door de secretaris. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de aanvraag worden behandeld. De resultaten van de beoordeling worden schriftelijk aan de aanvrager gemeld. De penningmeester zal bij positieve beoordeling door het bestuur de afgesproken bijdrage overmaken naar de betreffende aanvrager. Alle toekenningen binnen een bepaald jaar worden op een overzichtslijst weergegeven en voor akkoord getekend door de voorzitter en secretaris op de bestuursvergadering.


financieel beleid / financiële markt / vermogensbeheer

Het beleid is gericht om het grootste gedeelte van het vermogen ‘niet risicovol’ te beleggen. Hiertoe dient de financiële markt goed te worden gevolgd. De Stichting heeft hiervoor een contract met de Rabobank-financieel beheer getekend. De vermogensbeheerder houdt de penningmeester steeds van de ontwikkelingen op de hoogte. Op de bestuursvergaderingen in april en oktober wordt de vermogensbeheerder uitgenodigd om de actuele markt en de financiële ontwikkelingen van de Stichting toe te lichten.


de Stichting heeft een ANBI status

Om de donaties aan de verenigingen aantrekkelijker te maken heeft de Belastingdienst per 1 januari 2008 de Stichting aangemerkt als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder nummer 0036.43.700. Ook kan de Stichting hierdoor fondsen verwerven als zich dit voordoet uit legaten, erfenissen andere schenkingen, zonder dat de ‘schenkers’ worden belast.

De Geschiedenis

Na de eerste   officiële televisieuitzending in  1951  werd er in  de begindagen  van de televisie  gebruik

gemaakt van televisieantennes, veelal op de daken van huizen geplaatst. Een minder fraai gezicht en bij storm ook nog eens gevaarlijk.

Vanaf 1970 kon een machtiging aangevraagd worden voor het oprichten van een

Gemeenschappelijke Antenne Inrichting (GAI), de basis van het kabelnetwerk zoals we dat nu nog kennen.

Ondertekening overdracht door Bert Willems (vz), Kees de Vries (sec) en de heer

de Veer (Casema)Op 19 april 1971 hebben de heren A. Luijten (voorzitter), C de Vries (secretaris), C. Leijten (penningmeester), A. de Moor (juridische zaken), E. Willems (technische zaken), P. Giele (lid) en W. Bonekamp (lid) gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en de Stichting Gemeenschappelijke Antenne Inrichting ’t Hofflandt opgericht. Met als doel de aanleg van een centraal antennesysteem, het geven van adviezen daaromtrent, het bouwen en/of verbouwen van centrale antennes voor radio- en televisieontvangst en het doen aansluiten van woningen op deze centrale antennes, voor zover deze in het werkgebied van de Stichting gelegen zijn.

In die zelfde periode ontstonden soortgelijke initiatieven in andere delen Ulvenhout zoals: Stichting De Roskam, Stichting Goed Zicht en Coöperatieve Vereniging Markdal I. Deze initiatieven zijn in april 1989 gefuseerd met Stichting Gemeenschappelijke Antenne Inrichting ’t Hofflandt.


Op 22 december 1998 zijn de statuten gewijzigd, door een extra doelstelling te vermelden, gericht naar mogelijke toekomstige ontwikkelingen, te weten: de beoordeling en ondersteuning van culturele en maatschappelijke zaken en activiteiten binnen het huidige dorp Ulvenhout.


Op 15 november 2002 heeft het bestuur het totale centraal antennesysteem verkocht aan Casema inclusief alle ´lusten en lasten´. Op dat moment is de Stichting zich, met de opbrengst van de verkoop, gaan toeleggen op de extra doelstelling zoals hierboven beschreven.

De nieuwe doelstelling is door de Stichting vanaf 2003 in uitvoering gebracht. Daarbij is de financiële administratie uitgebreid met een ´vermogensbeheer´ administratie. 

Fundering Haamstraat voor 40m hoge kantel

mast ter vervanging van de 26m hoge mast

Naamswijziging van de Stichting

In de bestuursvergadering van 16 juni 2003 is door het bestuur besloten de oorspronkelijke naam te wijzigen in Stichting ’t Hofflandt. Hierbij wordt het oorspronkelijke logo behouden.


Gaandeweg wordt in de volksmond vaker en vaker de naam Cultuurfonds ´t Hofflandt gebruikt. Per 1 januari 2014 zal dit worden ondersteund door een nieuw logo dat past bij het Cultuurfonds ´t Hofflandt, het fonds voor cultureel en maatschappelijke zaken en activiteiten binnen Ulvenhout!

Het Bestuur

De huidige bestuurssamenstelling is 8 personen. Om in de toekomst ´goed besturen´ veilig te stellen, zal het bestuur voor deskundige vervanging zorg dragen wanneer de samenstelling minder dan 5 personen bedraagt. De financiële afspraken, ook naar de toekomst, zijn in de notulen van de diverse bestuursvergaderingen vastgelegd.


Het bestuur bestaat uit:


Voorzitter | John Vester

lid vanaf 12 juni 2013

john@vesterthuis.nl


Secretaris | Kees de Vries

lid vanaf oprichting 19 april 1971

keesdevries1944@gmail.com


Penningmeester | Herman Daamen

lid vanaf 12 juni 2013

hdaamen@ziggo.nl


Vice-voorzitter | Rob van der Velden

lid vanaf oktober 2023

jbvelden@gmail.com


2e secretaris | Ad van Riel

lid vanaf  april 1989

advanriel1@gmail.com


2e penningmeester | Jan Pijpers

lid vanaf april 1989

janpijpers16@gmail.com


Algemeen bestuurslid | Maartje Goos

lid vanaf oktober 2023

maartje_goos@hotmail.com


Het bestuur voert haar taken 100% onbezoldigd uit.

Contact

Naast het persoonlijk aanspreken van de bestuursleden is de Stichting bereikbaar via:


adres secretariaat:  Grimhuijsenhof 32, 4851 AS  Ulvenhout

e-mail: secretariaat@cultuurfondsthofflandt.nl

telefoon: 076 5 61 32 72


KvK: 41102699

ANBI: 0036.43.700

rekening nummer: NL69 RABO 011.67.55.482


Statuten

Resultaten rekening